Tombstone Marshals Office

Tombstone Marshals Office

315 E. Fremont Street
P.O. Box 339
Tombstone AZ 85638

Non-Emergency: (520) 457-2244

Tombstone Marshals Office

JIM ADAMS

Phone: (520) 457-2244